ALGEMENE VOORWAARDEN

en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: AVO International, Ernest Van Dijckkaai 19-20, 2000 Antwerpen, België E-mailadres:info@avi-international.com Btw-identificatienummer:BE0659.952.762  

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

Artikel 5 – De overeenkomst

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

Artikel 11 – De prijs

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

Verlenging:

Duur:

 

Artikel 15 – Betaling